Pàgines

dimarts, 19 de setembre del 2023

 

 

Hble. Sr. Antoni Vera Alemany

Conseller d’Educació i Universitats

c/ del Ter, 16

Edifici Alexandre Rosselló Pastors

Polígon Son Fuster

07009 Palma

 

 

Benvolgut senyor,

 

Reunides les diferents Associacions de Directors i Directores d’Infantil, Primària, Secundària i Adults dels centres públics de les Illes Balears, volem traslladar al conseller d’Educació i Universitats les següents peticions i necessitats que afecten el bon funcionament i organització dels nostres centres educatius:

 

 

 1. Coordinació fluida amb les Associacions de directores i directors.

És important que es doni el valor i la importància que mereix la nostra tasca al capdavant de la direcció dels centres educatius, així com la de tots els membres dels equips directius que som una peça essencial del sistema educatiu. Com a exemple, volem recordar la feina ingent realitzada pels equips directius durant la pandèmia. Per això demanam que se’ns tengui en compte i se’ns consulti abans de publicar la normativa pedagògica i d’organització dels centres docents, ja que som els responsables directes de la seva aplicació als centres i ben segur que podem aportar la nostra experiència i coneixement de les necessitats dels centres.

 

 1. Reconeixement dels membres dels equips directius.

Arran del que s’ha dit al punt anterior, i perquè s’adeqüi a l’exponencial increment de responsabilitats que hem hagut d’assumir i assumim en els darrers anys, demanam que es replantegin aspectes com ara el complement retributiu específic de la funció directiva (en l’acord al qual van arribar l’anterior equip de la Conselleria i els sindicats no se’ns va tenir en compte), la consolidació de la carrera professional, la revisió dels percentatges de consolidació i els permisos per als membres dels equips directius.

 

 1. Criteris d’assignació d’ATEs i Equips de Suport.

Els centres atenem a una gran quantitat d’alumnat NESE, NEE i de suport ordinari i el personal de suport, si ens atenem als criteris estrictes de la Conselleria, és insuficient per atendre les múltiples necessitats que diàriament se’ns plantegen i que any a any van en augment. Es demana la revisió dels criteris d’assignació d’aquests recursos. Tots els centres haurien de tenir dins plantilla un personal ATE i després augmentar aquest recurs segons les seves necessitats.

 

 1. Tràmits de substitució de personal docent.

És inviable iniciar el curs sense la plantilla completa. Els tràmits de substitució han de començar en agost per tal que dia 1 de setembre es pugui preparar el nou curs escolar amb tot el personal present als centres.

 

 1. Respecte dels períodes de vacances dels equips directius.

Després d’un curs especialment complicat per la implementació de la LOMLOE, els equips directius hem hagut d’estar l’absolutament necessari període de vacances de l’estiu pendents de diferents tràmits que han dificultat la desconnexió. S’hauria de vetllar pel nostre descans i benestar.

 

 1. Programes ofertats per la Conselleria.

Es compta amb una gran varietat de programes i sens dubte molts d’ells són positius, però venen lligats a una notable càrrega de documentació, formació i burocràcia. Es demana reduir el volum burocràtic d’aquests per tal de tenir més temps per al nostre alumnat, així com comptar amb la informació d’aquests amb més antelació per afavorir una bona organització dins els centres escolars. A més de reduir les formacions dels diferents programes com a contrapartida per a poder-los tenir (PROA, IBSTEAM, Programa de competència comunicativa,...)

 

 1. Auxiliars administratius de centres d’Infantil, Primària i CEPA.

Mantenir aquesta figura i assabentar-se que es disposa d’uns requisits bàsics i dur a terme una formació en GESTIB. Dotar d’aquest personal als CEPA.

 

 1. Partida pressupostària per a les Associacions de directors.

Les associacions no compten amb autonomia econòmica per afrontar despeses de formació, despeses de dietes i allotjament de ponents, despeses d’assistència a congressos o jornades de funcions directives a nivell estatal entre altres i es demana que es contempli dins els Plans Quadriennals de subvencions de la Conselleria les ajudes a les associacions de directores i directors, per donar compliment a Llei 1/2022 (Article 73, punt 4.4: “La Conselleria donarà suport a les associacions de directors legalment constituïdes per al desenvolupament de les seves activitats”).

Així mateix, cal dotar a les diferents associacions de directors i a la Federació d'una persona per a poder realitzar les gestions necessàries.

 

 1. Cos d’Inspecció Educativa.

Dotar del personal suficient el cos d’Inspecció Educativa de Menorca i les Pitiüses.

 

 1. Centres d'Atenció Preferent i/o centres amb famílies vulnerables.

Assignar recursos personals reals, no en dotació d'hores en quota o augmentar-la fins a 25 hores (una persona).

Els centres amb famílies vulnerables i que no disposen d’AFA se'ls hauria d'ajudar econòmicament perquè no hi hagi diferències entre centres.

 

 1. Voluntariat educatiu.

Facilitar la figura del voluntariat educatiu, no llevar-la.

   

 1. Assignació econòmica de centres.

Augmentar l’assignació econòmica dels centres educatius. S’ha de tenir en compte la forta pujada de preus experimentada en els últims anys, especialment pel que fa als subministraments d’energia (electricitat, gasoil). Les despeses ordinàries de funcionament sovint no deixen diners suficient per fer inversions de major quantia o atendre de manera adient les necessitats de manteniment dels centres, especialment d’aquells que tenen una certa antiguitat. Demanem la tornada als centres que falten dels romanents retinguts. Així com la transparència i publicació dels criteris d’assignació.

 

 1. Orientadora i PTSC de centre. 

Tenir més atenció d´orientadora i PTSC per assessorar mestres i professorat, i atendre famílies.

 

 1. Lliure elecció de la llengua.

Ens preocupa aquesta decisió, que en qualsevol cas se’ns hauria d’explicar per conèixer el seu abast i com es duria a terme la seva aplicació que hauria de passar per uns majors recursos perquè és obvi que els centres actualment no compten amb els mitjans adients.

 

 1. Formacions de centre.

Les formacions de centre haurien de ser obligatòries pels claustres i no només pel funcionari amb pràctiques, ja que moltes formacions van lligades als projectes de Centre.

 

 1. Comissions de Serveis.

Els equips directius haurien de poder tenir una certa flexibilitat per poder assignar comissions de serveis per projectes de centre sense tenir en compte aspectes com els del professorat amb 1a destinació, ja que són aspectes que milloren els centres.

 

 1. Infraestructures educatives.

Millora de les infraestructures educatives, contemplant tant la construcció de nous edificis i rehabilitació, en coordinació amb els centres educatius i indicant terminis. Realització del llibre de l’edifici de cada centre, per part de l’IBISEC.

Sobre la climatització dels centres, s’ha de considerar augmentar les despeses de funcionament dels centres per cobrir les despeses energètiques i la instal·lació de plaques solars per reduir les despeses de llum.

 

 1. Dificultat de cobrir substitucions.

Cercar solucions a les dificultats de cobrir places a Menorca, Eivissa i Formentera, que es podria veure agreujada amb el pròxim concurs de trasllats.

 

Tot confiant que estudiï i atengui les nostres peticions, el saludam ben cordialment a la vegada que li oferim la nostra sincera col·laboració en benefici del sistema educatiu de les Illes Balears.

 

Perfilacions de places de plantilla orgànica

és

 

 

Les Presidentes i els Presidents

 

Sra. Fina Colomar Vicaría                    Sra. Mª  Victoria Sintes Rita

Sr. Antonio Márquez Muñiz                 Sr. Miquel Àngel Casasnovas Camps

Sr. Joan Ramon Xamena                    

 

 

Illes Balears, 30 d’agost de 2023

 

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada