Pàgines

dissabte, 27 de setembre del 2014

Escrit lliurat divendres dia 26 a la nova consellera


Associació de Directors i Directores d'Educació Infantil i Primària de Mallorca

        
SRA. NÚRIA RIERA
Consellera d’Educació, Cultura i Universitats
CONSELLERIA D’EDUCACIO, CULTURA I UNIVERSITATS
           


                                                                                  Palma, 26 de setembre de 2014


ASSUMPTE: Petició d’instruccions en relació amb l’aplicació del projecte de tractament integrat de llengües del centre (TIL), com a conseqüència de la sentència i interlocutòria del TSJIB.

                       

Benvolguda Sra.,

En relació amb la sentència de la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears donada a conèixer el passat dilluns 23 de setembre, per la que s’anul·la el Decret 15/2013, i la interlocutòria del mateix tribunal d’ahir 24 de setembre per la que es determina la suspensió cautelar de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de maig de 2014, per la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears, i davant la inseguretat jurídica que suposa en aquests moments no disposar de cap normativa en  què sustentar l’aplicació del Projecte de Tractament Integrat de Llengües (TIL) dels centres educatius, us demanam expressament que dicteu instruccions escrites i precises sobre si s'han d’aplicar el projecte TIL dels centres o si, per el contrari, els centres s'han de retrotreure a la situació existent abans de l’entrada en vigor del Decret 15/2013 i aplicar el projecte lingüístic de centre vigent fins a aquell moment.

Per la importància que té aquesta qüestió per al normal desenvolupament de les activitats lectives dels centres us demanam una resposta al més aviat possible.

                                                                                 

Atentament,
                                                                                             

ADIPMA Associació de Directors i Directores d'Educació Infantil i Primària de Mallorca

dissabte, 20 de setembre del 2014

NOTA DE PREMSA DE L'ASSOCIACIÓ

Els directors dels centres públics d’educació infantil i primària  d’ADIPMA, reunits en assemblea el dia 17 de setembre, volem respondre a les declaracions del secretari autonòmic d’educació qui el passat 15 de setembre va manifestar que els docents que no varen fer vaga aquest dia donen suport a la política educativa del president Bauzà.

Els directors de l’assemblea volem expressar que tot i no haver fet vaga, ja que formam part dels serveis mínims dictats per la Conselleria, no estam d’acord amb la política educativa de la nostra Conselleria d’Educació.

Els motius del nostre desacord els hem manifestat en diferents ocasions però ara que començam un nou curs i tenint en compte la situació caòtica en què ens trobam, pensam que convé recordar-los de nou.

  1. En aquests moments molts de centres de les nostres illes no tenen els seus projectes TIL aprovats ni pel claustre, ni per direcció, a més de no comptar amb informe favorable del Departament d’Inspecció, tot i que compleixen amb el còmput horari mínim setmanal  de l’annex 1 de l’Ordre del 9 de maig del 2014.  Desconeixem els motius pels quals PTILS amb informe favorable el curs 13-14 i avalats pel dictamen núm. 42/2014 del Consell Consultiu, relatiu a l’Ordre de 9 de maig de 2014, aquest curs actual no han rebut el vistiplau del Departament d’Inspecció. Pensam que la normativa no hauria d’estar subjecte a interpretacions subjectives. És a dir, hem començat el curs escolar sense saber amb certesa en quines llengües hem d’impartir les diferents àrees i desconeixent si s’hauran de fer canvis en els horaris (que la Conselleria ens exigeix haver introduït al GESTIB abans de dia 25 de setembre) i en els llibres de text que les famílies ja han comprat.
  2. Els equips directius ens hem hagut d’assabentar pels mitjans de comunicació del cessament dels inspectors interins i no tenim constància que s’hagin nomenat nous inspectors per donar respostes efectives i immediates als problemes que sorgeixen als centres educatius.
  3. Aquest mes de setembre als nivells de 1r, 3r i 5è entra en vigor la nova llei d’educació, LOMQUE, i les instruccions per a aquest curs no tenen en consideració aquesta nova llei, fet que genera incertesa, tenint en compte a més que el nou currículum de les Illes Balears es va publicar el mes de juliol.
  4. La convivència de dues lleis i del Decret TIL fa que a l’hora d’elaborar els horaris es produeixin moltes discrepàncies i que els criteris pedagògics hagin de passar a darrer terme.
  5. Per acabar volem denunciar, una vegada més, la manca d’actitud negociadora dels representants de la Conselleria cap als equips directius i cap a tota la comunitat educativa en general.

Com a directors que som sabem per experiència que els projectes educatius que neixen des de la imposició, a base de decrets i lleis i que no compten amb el suport dels professionals que els han de desenvolupar són projectes que tenen moltes probabilitats de fracassar.
Per tot això, no estam d’acord amb la política educativa del nostre Govern i, una vegada més, demanam als seus representants, per al bé de tota la comunitat educativa, un diàleg real, consens i respecte  a l’autonomia pedagògica, d’organització i de gestió, així com autonomia per elaborar, aprovar i executar un projecte educatiu i lingüístic que tengui en compte les característiques de l’entorn social i cultural dels centres, tal com s’està fent a totes les escoles de les Illes Balears.