Pàgines

dilluns, 16 de desembre del 2019

REUNIÓ D’ADIPMA AMB LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

REUNIÓ D’ADIPMA AMB LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ
DIA 12-12-2019
Presents: Cap d’inspecció (Antoni Arbós), Cap de planificació (Antònia Serra), Representants Adipma (Joana M. Mas, Joan Gual, Xisca Coll, Rosa Antich i Martí Sàez)

(La reunió va tenir lloc al despatx del cap d’inspecció)

Na Joana Maria inicia la reunió plantejant la disparitat de criteris que existeixen entre els inspectors per tal de tractar les mateixes qüestions. Demana unificar criteris per tal de facilitar les actuacions dels equips directius.

Antoni Arbós: No se podrà arribar al cent per cent d’unitat de criteris. Sempre hi haurà casos que s’hauran de tractar d’una manera determinada. Els criteris han de ser els mateixos, però hi pot haver actuacions particulars (excepcionals) depenent de cada centre.

Proposta general del cap d’inspecció: El Cap d’inspecció facilitarà el seu correu a la presidenta de l’associació. Quan l’associació trobi que hi ha una qüestió en la que existeixen disparitat de criteris per part dels inspectors, la presidenta li ho comunicarà al cap d’inspecció. Aquest, resoldrà la qüestió responent a la presidenta amb un correu, que també enviarà a TOTS els inspectors.

Respostes a qüestions concretes:

Mescla de grups: Autonomia de centre. L’opinió que s’ha de tenir en compte és la de l’equip d’orientació de la Conselleria.

Participació d’equips externs pagats per les famílies: Està pendent d’un informe jurídic. Actualment no hi pot entrar ningú.

Sortides per l’entorn: Si qualque família demana expressament autoritzar una activitat concreta, li hem de facilitar. Les sortides que estiguin contemplades a la PGA es poden autoritzar amb una única autorització.

Alimentació: La cap de planificació proposa parlar amb en Miquel Amorós (no sé qui és) per veure si, a través d’unes instruccions, ho poden regular millor. Si és necessari, també parlaran amb la Conselleria de Salut. 
(Durant tota la conversa sobre aquest tema va sortint el que va passar a La Salle en diferents ocasions. La cap de planificació ens diu que nos ens preocupem, que cap director es trobarà tot sol per una qüestió d’aquestes. A continuació s’adreça al cap d’inspecció i li demana -“O no? Toni?” El cap d’inspecció alça les celles, tira els cos endavant i contesta -”Jo no ho tenc tan clar. És complicat” Xerram tots posant exemples, etc.) 
La cap de planificació diu que ja no ho té tan clar. Que troba que no es podrà fer res, però es compromet a investigar si es pot fer qualque cosa. Deixa ben clar que la responsabilitat sempre serà dels directors. També es compromet a informar de la decisió que es prengui abans del dia 19 de maig, data en què entra en vigor el decret d’alimentació.

Religió:  Oferiran 10 centres amb religió islàmica. Els criteris per seleccionar aquests centres seran els següents:
Tots els centres seran de Mallorca. De primària i de secundària.
Han de tenir un gran nombre d’alumnat musulmà.
Ha de ser l’únic centre de la localitat. (Per exemple: a Sa Pobla hi podria haver religió islàmica a tots els centres o a cap.) 
Els municipis que tenguin centres concertats estan exclosos.
El professorat ha d’estar titulat i ha de saber català. (Pel català hi pot haver una “moratòria” de dos anys.)
S’han de respectar els valors del projecte educatiu del centre.
La llengua d’ensenyament ha de ser la llengua vehicular del centre.
Els directors haurem de controlar que es compleixi el currículum, igual que hem de fer amb la resta de matèries.

L’inspector es va mostrar molt ferm. Inspecció farà observació sobre la integració dels alumnes que facin religió islàmica per tal que no es produeixi cap regressió. No pot tenir cap conseqüència social.
Torna sortir la petició i reforçada pel cap d’inspecció de la necessitat de que la formació religiosa  surti dels centres educatius.

Alumnat amb un llarg període d’absència: Els dos caps pensen que existeix una normativa. Els hi deim que no hi ha normativa i que cada inspector té un criteri. Ens demanen si volem una normativa (La cap de planificació diu que xerrarà amb en Pep (cap d’escolarització)
Ens sembla perfecte. Haurem d’adaptar el ROF a la normativa. S’ha d’iniciar el protocol d’absentisme a partir del dia en què no tenguem coneixement d’on és l’alumne/a. No podem donar un alumne/a de baixa si no sabem on és.

ACIS: Entre els diferents departaments de la Conselleria tenen disparitat de criteris. No es posen d’acord sobre quins alumnes en poden tenir. La llei diu que les AC es poden fer als alumnes NEE, però no deixa clar si els altres alumnes també en poden tenir. Han demanat un informe a serveis jurídics.
ATE: Ens enviaran un nou protocol molt més reduït sobre quan es pot demanar un ATE. Els ATE depenen de Funció pública. Segons la cap de planificació, a la Conselleria no l’interessa portar la gestió dels ATE. 

Mestres “incompetents”: Implicar l’inspector. Amb una falta lleu, surten de la llista un any. Amb una falta greu, surten dos anys. Els dos caps de la conselleria reconeixen que és una qüestió de difícil solució.

Tema principal d’inspecció del proper semestre: La coordinació primària-secundària. Se’ns convocarà a una reunió a tots els directors, a principis de febrer, per tal d’explicar-nos com s’ha de fer aquesta coordinació. Ens avança que tindrà a veure amb les programacions. 
Nosaltres hem de saber quins són els mínims competencials que ha de saber un/a alumne/a en acabar sisè i, els de secundària, hauran de saber què és el que podran exigir als alumnes que arriben a l’IES. (La Cap de planificació comenta que “no va per vosaltres. M’heu entès?”)
RESUM DE LA REUNIÓ  MANTINGUDA AMB LA CONSELLERIA
DIA 11-12-2019

En primer lloc informar-vos que la reunió va començar a les 10:30h. i jo vaig haver de partir a les 13:30h., hora en què només s’havien tractat 6 punts dels 11 que estaven a l’ordre del dia. No hi havia ningú que moderàs i el tema del transport va ser pràcticament un monogràfic de les associacions d’Eivissa que varen comentar un a un totes les incidències “individuals” i “personals” de centres i/o alumnes, això va fer que aquest tema s’allargués massa.
Dit això, aquí teniu el resum dels punts tratats fins que vaig partir.


1.- MODIFICACIÓ DE LES INSTRUCCIONS SOBRE EL CONTROL DE LA JORNADA DEL

PROFESSORAT.

Els propers dies sortirà una resolució del Conseller que introduirà modificacions en quant a l’eina que s’ha d’utilitzar per fer el marcatge. L’eina validada per la Conselleria seguirà essent el GESTIB, però es donarà opció, als centres que vulguin utilitzar, una altra eina que faci la mateixa funció a que puguin fer-ho. Els centres que optin per una eina diferent al GESTIB  haurà de ser validada per l’inspector/a del centre, que farà el seguiment del seu ús i l’eficàcia.

2.- AVALUACIÓ DE LA FUNCIÓ DIRECTIVA

Enguany hi ha 35 directors per avaluar.
Volen empoderar l’eina d’autoavaluació de centres que han dissenyat i que ja hi ha centres que l’han emprada. Ha de servir per comprovar el funcionament del centre i si té la qualitat necessària per millorar la formació dels alumnes.
Però per no variar, els primers en què s’utilitzarà, de manera sistemàtica aquesta eina, serà en l’avaluació dels directors (ja enguany). L'objectiu és per millorar i no per fiscalitzar.
L’eina té 4 nivells:

Dos inspectors aniran al centre i passaran qüestionari a:
 professorat
famílies
alumnes ( secundària)
S'avalua amb una rúbrica.

El calendari per passar l’eina serà de gener a febrer, ja què dia 4 de març ha d’estar acabada, perquè després han de tenir temps de treure el concurs.

ADIPMA demana si el director avaluat se li demanarà per les dificultats que ha tingut per dur endavant el seu projecte en quant a recursos i professorat. 

La resposta, tant dels caps de planificació com del cap d’inspecció, va ser que el tema de l’avaluació dels docents era molt delicat i complicat perquè els sindicats eren molt reacis. 
Exposen que s’ha avançant molt en el tema de l’avaluació dels funcionaris en pràctiques i dels funcionaris interins. És una tasca que s’haurà d’anar implantant però de manera paulatina perquè és un tema complicat.
ADIPMA,  demana que a la propera mesa sectorial recordin als sindicats que els directors TAMBÉ SOM DOCENTS i que mai sentim la funció dels equips directius defensada per ells i que sempre tenim la impressió que ells no ens tenen per tal.
El president de secundària ADESMA, va dir que el calendari del procés feia que s’hagués d’avaluar abans que el projecte hagués finalitzat, també que això suposava que les dates per redactar un nou projecte hagin de començar quasi un curs i mig abans.Si això es canviàs es podrien recollir millor les propostes de  millora. 
Planificació valora la proposta i  l’estudiaran.

3.- FORMACIÓ DIRECTORS

La formació inicial es manté pràcticament igual.
On han introduït canvis per millorar la qualitat és el curs d’actualització, especialment a primària perquè han recollit totes les queixes que es varen donar de les formacions d'actualització anteriors i evitaran que es repeteixin. Vendran ponents de qualitat.
ADIPMA proposa que s’haurien de replantejar els continguts per orientar-los cap a la innovació i el lideratge pedagògic.

4.- TRANSPORT ESCOLAR A LA PART FORANA DE MALLORCA  I EIVISSA

De Mallorca varem parlar poc.

En quant a l’ús del servei dels ensenyaments post-obligatori ( FP, BAT…) l’ús queda subjecte a les places que queden buides una vegada han col·locat tot l’alumnat d’ESO.
Degut a l’augment progressiu i constant d’aquest alumnat ESO, fa que les places pels nivells superior quedin molt reduïdes.
Ara queden 2 anys per acabar la licitació que tenen, estan cercant vies per entrar els POSTOBLIGATORIS.
Els pagaments es fan per seient ocupat. És un tema del tipus de contracte.
La casuística és molt variada entre municipis i necessiten estudis molt individualitzats.
Una vegada es signa una noval licitació (de moment) no es poden fer canvis ni demanar més busos a la companyia. Duen uns anys fent feina amb Conselleria de mobilitat i ens alguns casos s’ha arribat a acords per l’ús de serveis públics.

5.- INCOMPATIBILITAT ENTRE ELS PROGRAMES DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I EL PROGRAMA DE NOVES TECNOLÒGIES 

De cara al proper curs hi haurà canvis perquè ara per un problema de contractació hi havia un sòtil de despesa que fitxava un tope a invertir en cada una d’aquestes partides.
El disseny de l’actual programa de reutilització no va d’acord amb l’actual model d’innovació que s’implementa a molts de centres, per tant canviaran el concepte i s’obriran més possibilitats a què es pugui dedicar la partida econòmica.
S’haurà de justificar quins llibres són realment per fer reciclatge perquè hi ha famílies que es queixen que el seu centre fa anys que ho fan i ells segueixen pagant el mateix.
Es podrà destinar a comprar material digital.
El programa TAC deixarà de funcionar com a tal, cerquen noves opcions que es complementin.
No saben encara les quanties que rebran els centres, però anirà en funció de les demandes que els centres facin i la seva justificació.
S’està treballant amb un acord marc amb una empresa tal com s’ha fet amb el paper.
Les partides màximes seran de 15.000€ per  motiu de contractació

7.- ADJUDICACIÓ AT (requisits i titulació)

S’està fent feina amb funció pública per cercar vies legals per poder millorar l’exigència de titulació i preparació dels AT.
També estan fent feina per aconseguir obrir una nova borsa en que ja es contempli aquesta exigència. La nova borsa serà efectiva depenent de funció pública i de la postura dels sindicats d’AT, ja que encara que sigui petit el col·lectiu; hi ha 5 sindicats i ni ells mateixos estan d’acord.  
Vaig intervenir per tornar reivindicar que les AT han de dependre d’educació, perquè això donaria solució al tema de la titulació i agilitzaria les contractacions (sembla que aconseguir-ho és com pujar a l’EVEREST).

S’està fent feina amb un nou document amb instruccions clares en quant a criteris de dotació (com sempre pensen que els centres no ho tenim clar)
Vaig insistir que hauria de ser inqüestionable que quan un equip EOEP dictamina una necessitat d’un professional determinat (AT, Fisio…) heuria de ser un criteri més que vàlid per Atenció a la diversitat.
Hi ha molta desconfiança cap als centres i a “les mentides” que molts orientadors diuen per afavorir i ajudar als centres. (Això varen dir).
Les vaig replicar que si ells mateixos no es fien dels seus propis equips malament anam.
Les vaig sugerir que si tenen aquesta desconfiança, creïn un equip multidisciplinar que tingui únicament com a funció anar pels centres a validar els informes dels orientadors i comprovar in situ les necessitats dels centres i de l’alumnat; però que sigui una actuació ràpida, i amb resposta immediata per part de la Conselleria.
Aquí tornam al discurs de sempre, què el nombre d’AT és tancat (de moment) i que les necessitats sobrevingudes són impossible de cobrir. Tot depèn de funció pública.
 Diuen que l’adjudicació d’AT és revisable cada any i  per això hi ha centres que un any en tenen i l’altre no. Mos recorden que l’AT és pel centre i no per alumne/a. 
Jo entenc  que quan s’adjudica una AT és perquè hi ha un/a alumne/a que ho necessita, però tal com ho diuen entenc que volen que aquesta AT llavors atengui altres necessitats que sorgeixen i no només a un/a alumne/a. Varen insistir que hi ha moltes malalties que no són per tenir AT.
Els criteris deixaran clar que les AT són per cobrir necessitats biològiques (esfinters, alimentació ) i de desplaçament. Altres coses són per altres professionals (tampoc responen de quins professionals parlen ni com arribaran als centre )

8.- MODEL D’ORIENTACIÓ

El nou model d’orientació que durant aquests anys ha implementat Atenció a la diversitat, ha millorat “moltíssim” els recursos dels centres (no entenen com nosaltres no ho valoram, tenim més orientadors, més PTSC, més equips d’intervenció específica, bla,bla, bla…)
No és possible tenir un PTSC per cada centre (tema econòmics).
De sobte diuen que els centres podem fer canvis i en lloc de demanar AD, AL, PT podem demanar un PTSC. 
Jo les dic a veure si no saben que AL, PT, AD són docents i els PTSC no i que es contracten per una altra via. Queden un poc confusos i aquí acaba la conversa.

A les 13:30h. i he de deixar la reunió i queden temes pendents de parlar:

COMPRA DE PROVES DE DIAGNOSI I DOTACIÓ ECONÒMICA ALS CENTRES.
PLA DE RENOVACIÓ/DOTACIÓ D’EQUIPS INFORMÀTICS.
NORMATIVA ON ES REGULA LA POSSIBILITAT O NO DE INTERVENCIÓ D’ESPECIALISTES EXTERNS ( privats ) a l’aula amb alumnes NEE.
AUXILIARS DE CONVERSA DE LES PLACES QUE HAN QUEDAT DESERTES.
ACTUALITZACIÓ DEL DECRET D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I DEL ROC.

A continuació vos passam la informació que ens ha fet arribar ADIPME ( Menorca) dels punts que es varen parlar quan ja no hi era present ADIPMA.:

6. PLA DE RENOVACIÓ/DOTACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS

S’anirà dotant als centres de pantalles interactives per substituir les PDI.
WIFI escoles connectades- La idea és que cada alumne tengui el seu dispositiu (bé sigui del centre o bé propi) d’aquí que s’hagi triat el sistema de credencials per connectar a la wifi. Els centres on no hi havia fibra òptica són els que han notat molt la millora. (Els problemes per connectar els mini portàtils, hem de pensar que són dispositius de l’any 2010 amb aplicacions del 2019, és complicat. Hi ha una actualització de LINUX que ho permet. S’ha de sol·licitar una actualització massiva)
Altres necessitats particulars de cada centre s’han de comunicar mitjançant el formulari corresponent (TIC)

8. MODEL D’ORIENTACIÓ CENTRES

Dotació PTSC i dotació econòmica al centres.
Els representants de la Conselleria recorden que el mes de maig es va publicar la normativa corresponent al model d’orientació.
S’està fent una valoració per per tal de diagnosticar les necessitats. En el cas del IES, una vegada donada la quota de professorat es poden modificar les places si es valora que per les característiques del centre és més necessari el perfil de PTSC que d’orientació. (No augment de quota, sí modificació) En el cas de primària miraran si també es pot fer (Pens que no és la mateixa situació de quota).
Els centres que tenen assignat un orientador el pressupost ha augmentat (Hauríem de comprovar-ho), els centres que el tenen compartit, no. Per tant el tema de les proves de diagnòstic (WISC...) s’ha de veure com es gestiona. Van tornar a insistir que hi ha centres amb romanents molt alts i que desprès demanen doblers a la Conselleria. Insisteixen que els romanents s’han d’invertir.
Van rallar també de la figura dels TISOC, es fan per assignació directa. No és possible que hi hagi un a cada IES.

9. NORMATIVA QUE REGULA LA POSSIBILITAT D’INTERVENCIÓ DE PROFESSIONALS EXTERNS (privats )  A L’AULA AMB ALUMNAT NESE

S’ha demanat un informe als serveis jurídics però no sembla que sigui una figura viable (Es veu que hi ha centres que les famílies han demanat una atenció per part d’un professional privat dins el centre pagant-lo les mateixes famílies) 

10. AUXILIARS DE CONVERSA 
De les 320 places que hi havia concedides s’han pogut cobrir unes 250. En aquest cas, no és per manca de pressupost sino que no hi ha prou gent disposada a realitzar aquesta tasca. Les majors dificultats estan a les poblacions petites de Mallorca i Menorca. No tothom hi vol anar.
El que es farà és que els centres que no han tingut auxiliar enguany o mitja jornada se’ls donarà puntuació per anar compensant els centres.
També recomanen que tot d’una que l’auxiliar es posi en contacte amb el centre, tot i que moltes vegades és durant l’estiu, se’ls respongui i se’ls ajudi per evitar renúncies.

11. ACTUALITZACIÓ DEL DECRET D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I DEL ROC

Són decrets i per tant és una normativa que costa d’elaborar. Es preveu treure un esborrany però s’ha de tenir clar que depenen de la LOMCE i de la llei educativa, per tant no es preveu que estiguin aprovats en un termini curt de temps.
Es convocarà la mesa de directors, demanen que quan es convoqui ja es puguin fer les aportacions oportunes.